• en
  •  
  • vi

Tinhvan Outsourcing tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Ngày 22/11/2021 tại văn phòng Tinh Vân Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần xuất khẩu phầm mềm Tinh Vân – Tinhvan Outsourcing (TVO).

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết:

  • Thông qua một số nghị quyết như: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Thay đổi tên công ty, Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty,…
  • Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúc mừng cuộc họp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.