• en
  •  
  • vi

Chiến lược en

Tháng 10/2018, HĐQT Tinhvan Group đã thông qua chiến lược phát triển trong 3 năm 2019-2022 là “DIGITAL SYNERGY” (Cộng hưởng Số), một cách nôm na và ngắn gọn: “Hiệp đồng và tạo sức mạnh cộng hưởng trong xu thế chuyển đổi số” (Synergy in Digital Transformation). Đây sẽ là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của TVG cũng như các đơn vị thành viên.